agrocentrumpraca

wtorek, 20 marzec 2018 18:45

Ile pieniędzy może zabrać komornik

Komornik sądowy dysponuje wieloma narzędziami za pomocą których może skłonić dłużnika do zapłaty. Jednym z nich jest egzekucja komornicza obejmująca wynagrodzenie za pracę lub środki znajdujące się na koncie bankowym.

Ile pieniędzy może zabrać nam komornik? Jaka jest kwota wolna od zajęć komorniczych? Których świadczeń komornik „nie ruszy”? Tego dowiesz się z artykułu przygotowanego we współpracy z ekspertami z mikrorata.pl

Nim dojdzie do egzekucji komorniczej

Zanim komornik rozpocznie egzekucję należności z rachunku dłużnika musi najpierw ustalić w jakim banku ma on konto. Niekiedy taką informację można znaleźć już we wniosku o wszczęcie egzekucji (w sytuacji gdy np. wierzyciel posiada takie dane, bo współpracował z dłużnikiem). Komornik może również zwrócić się z prośbą o udostępnienie danych do Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Inną metodą ustalenia tego w jakim banku dłużnik ma konto jest wystąpienie o potrzebne dane (za pośrednictwem banku) do Centralnej Informacji o Rachunkach (umożliwia to otrzymanie informacji o wszystkich posiadanych przez dłużnika kontach).

Ostatnim sposobem jest ustalenie tego na drodze czynności terenowych np. w trakcie przeszukania mieszkania czy innego należącego do dłużnika lokalu. W przypadku dłużnika-przedsiębiorcy komornik ma również prawo skierować zapytanie do biura rachunkowego w trybie art. 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Mając takie dane komornik może przystąpić do egzekucji.

Egzekucja komornicza z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja komornicza z tytułu wynagrodzenia za pracę, to jeden z najczęściej stosowanych sposobów odzyskiwania należności. Komornik informuje pracodawcę dłużnika o zajęciu, a ten ma wówczas obowiązek potrącania połowy wynagrodzenia (jeśli dłużnik zalega z alimentami jest to 3/5 wynagrodzenia).

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego

Innym rodzajem egzekucji komorniczej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Zajęcie polega na zawiadomieniu (jest ono opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym) banku przez komornika o zajęciu wierzytelności znajdującej się na danym rachunku. Co ważne, zajęciu podlegają zarówno kwoty, które już się na rachunku znajdują, jak i wszystkie przyszłe wpływy aż do momentu spłaty zadłużenia. Obecnie zajęcie odbywa się w formie elektronicznej, co skraca czas trwania całej procedury i pozwala komornikowi szybko wyegzekwować zasądzone roszczenia.

Jeśli zajęty został rachunek prowadzony dla kilka osób, to egzekucja prowadzona będzie adekwatnie do udziałów dłużnika w tym rachunku, co ustalane jest na podstawie okazanej przez niego umowy. W sytuacji, gdy dłużnik takiej umowy nie przedłoży przyjmuje się, że udziały te są równe. Co ważne, jeśli rachunek bankowy należy do małżonków, a tytuł wykonawczy wystawiony jest tylko na jednego z nich, to mimo to egzekucja może być prowadzona z całego rachunku i wszystkich zgromadzonych na nim środków.

Z kolei środki finansowe umieszczone na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby są wolne od zajęcia w każdym miesiącu kalendarzowym w którym obowiązuje zajęcie do kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy wiesz, że...

Komornik dokonując egzekucji z rachunku bankowego nie musi wskazywać konkretnego numeru rachunku – jeśli dłużnik posiada kilka rachunków w danym banku, to wszystkie podlegają zajęciu.

Egzekucja komornicza z innych środków

Poza egzekucją komorniczą z tytułu wynagrodzenia za pracę czy z rachunku bankowego komornik może również prowadzić egzekucję z tytułu innych wierzytelności. O jakich środkach finansowych mowa? Może być to przysługujący dłużnikowi zwrot podatku dochodowego albo wierzytelność z wystawionych przez niego faktur.

Zajęcie polega na powiadomieniu podmiotu, który winien jest dłużnikowi pieniądze, aby ten mu ich nie przekazywał. Zamiast na konto dłużnika środki trafiają na konto komornika sądowego, który następnie przekazuje je wierzycielowi. Jeśli wierzytelność wiąże się z jakimś dokumentem np. wekslem, to wówczas komornik ma prawo odebrać albo dłużnikowi albo posiadającej go osobie ten dokument.

Zajęcie komornicze obejmuje całą kwotę należną dłużnikowi do zapłaty, jednak nie więcej niż egzekwowana należność wraz z kosztami. Ogólna zasada jest taka, że ten rodzaj zajęcia dotyczy wierzytelności istniejących wtedy, gdy zajęcie następuje.

Reguła ta nie dotyczy jednak zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku – w takim wypadku zajęcie obejmuje również przyszłe wierzytelności (powstałe w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia). Ponadto jeśli zostały zajęte wierzytelności o periodycznym charakterze (np. z tytułu najmu czy dzierżawy), to zajęcie dotyczy także wierzytelności przyszłych.

Jakie świadczenia są wolne od zajęcia?

Nawet jeśli komornik zajął nasze konto bankowe, to istnieją pewne świadczenia pieniężne, które są wyłączone spod egzekucji. Wolne od zajęcia są wpływające na nasze konto i znajdujące się na nim:

  • świadczenia alimentacyjne,
  • świadczenia pieniężne wypłacane z powodu bezskutecznego egzekwowania alimentów,
  • świadczenia rodzinne,
  • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia integracyjne,
  • świadczenia wychowawcze,
  • jednorazowe świadczenie przyznane na mocy Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (art 10),
  • świadczenia przyznane na podstawie Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Uwaga!

Pamiętaj, że komornik nie jest w stanie samodzielnie ustalić skąd pochodzą dochody, które wpływają na Twoje konto. Dlatego jeśli na Twoje zajęte przez komornika konto wpływają środki ustawowo wolne od zajęcia, to w takiej sytuacji masz obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym fakcie zarówno bank, jak i komornika. To do tego pierwszego należy obowiązek ustalenia i sprawdzenia czy środki wpływające na rachunek są rzeczywiście na mocy prawa wolne od egzekucji.

Jeśli bank zdążył już przekazać nasze pieniądze komornikowi, to wówczas wskazany jest jak najszybszy kontakt z organem egzekucyjnym. O ile środki nie zostały jeszcze przekazane wierzycielowi, to komornik odda takie pieniądze z powrotem do banku (pod warunkiem, że dłużnik udowodni źródło pochodzenia tych środków).

(Artykuł sponsorowany)

Pogoda w Bielsku Podlaskim

nowator2018w24a
© 2015 Portal Bielski24. All Rights Reserved. Wdrożenie Kamaxmedia

Please publish modules in offcanvas position.